INTRODUIR EL NÚMERO DE COMPTE

OMPLIR ELS ESPAIS EN BLANC

CAPITAL SOCIAL, DEUTES A C/T AMB ENTITATS DE CRÈDIT, ENVASOS IEMBALATGES A TORNAR PER CLIENTS, CREDITORS PER PRESTACIONS DE SERVEIS, TERRENYS I BENS NATURALS, EXIST. COMERCIALS, INVERSIONS FINANCERES A LL/T EN INSTRUMENTS DE CAPITAL, SUBVENCIONS OFICIALS DE CAPITAL, RESERVA LEGAL, ROMANENT, MAQUINÀRIA, INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS, CLIENTS, EFECTES COMERCIALS A COBRAR, PROVEÏDORS, ACOMPTES DE REMUNERACIONS, ACOMPTES DE CLIENTS, TITULAR D'EXPLOTACIÓ, FIANCES REBUDES A C/T, BANCS, AMORTITZACIÓ ACUMULADA D'INVESTIGACIÓ, INVESTIGACIÓ, MOBILIARI, EFECTES COMERCIALS IMPAGATS, CLIENTS DE COBRAMENT DUBTÓS, ORGANISMES SEGURETAT SOCIAL CREDITORS, DESPESES ANTICIPADES, CRÈDITS A C/T, DIVIDENT A COBRAR, DIVIDENT ACTIU A COMPTE, REMUNERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT, UTILLATGE, ELEMENTS DE TRANSPORT, CONSTRUCCIONS EN CURS, AMORTITZACIÓ ACUMULADA D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES, ACCIONS PRÒPIES PER A REDUCCIÓ DE CAPITAL, HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER IVA, OBLIGACIONS I BONS A C/T, PRIMA D'EMISSIÓ, OBLIGACIONS I BONS, CRÈDITS A LL/T ALPERSONAL, DRETS DE TRASPÀS, DEUTORS, DEUTORS DE COBRAMENT DUBTÓS, RESULTATS NEGATIUS D'EXERCICIS ANTERIORS, RESULTAT DE L'EXERCICI, PRODUCTES ACABATS, RECANVIS, PRODUCTES SEMIACABATS, SOCIS PER DESEMBORSAMENTS EXIGITS,