SELECCIONAR INGRESSOS O DESPESES D'EXPLOTACIÓ O FINANCERS

selccionar el tipus de resultat dins el compte de PiG

colocar les respostes de la dreta arrosegant-les fins a l'esquerra